Facebook-obkladydlazby24.sk

Obchodné podmienky | obkladydlazby24.sk Banská Bystrica

Obklady, dlažby, kúpeľne, kuchyne, mozaika - internetový obchod, e-shop


Internetový obchod www.obkladydlazby24.sk vedie nižšie uvedená spoločnosť. Na uvedenej adrese je sídlo spoločnosti, ktorá nemá predajňu – vedie len internetový obchod.

R o y a l p l a s t, s.r.o.
Trieda SNP 1677/71
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36794252
DIČ: 2022396200
IČ DPH: SK2022396200

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka: 13240/S.

mobil: 0911948693
e-mail: info@obkladydlazby24.sk

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., pobočka v Banskej Bystrici
Číslo účtu: 2628783660/1100

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly a výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax.č: 048/412 46 93
e-mail: bb@soi.sk

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našej stránke www.obkladydlazby24.sk. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@obkladydlazby24.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo alebo e-mail. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v objednávke. Rozmery, farba, množstvo a ostatné údaje uvedené na našej stránke sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov a dodávateľov. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom dodávame tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platných na území SR.
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru, v prípade zmeny výmenných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Zákazník bude vždy o tom informovaný e-mailom alebo telefonicky. Zákazník má právo na odstúpenie od objednávky.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad je nám kupujúci povinný bezodkladne oznámiť tieto skutočnosti e-mailom alebo telefonicky. Všetky kontakty sú uvedené v sekcii Kontakty.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú s DPH a sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. V cene tovaru nie je započítané poštovné. Cena za poštovné je uvedená v sekcii Doprava a platba.

5. Dodacie podmienky

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Predávajúci je povinný objedávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 15. pracovných dní od prijatia objednávky.
V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, zákazníkovi oznámime predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie a od objednávky môžete odstúpiť. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (omeškanie zásielky, strata zásielky, výroba tovaru je oneskorená vinou výrobcu).
V prípade doručovania rozmernejšieho a/alebo ťažšieho tovaru (tj. celý objednaný tovar v hmotnosti viac ako 10 kg), nie sme povinní vykonať vynášku tovaru priamo do bytu (objektu kupujúceho). Z toho dôvodu by zákazník mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu (objektu) svojpomocne.

6. Spôsoby dodania

Spôsoby dodania sú uvedené v sekcii Doprava a platba.

7. Prepravné a manipulačné náklady

Sú uvedené v sekcii Doprava a platba.

8. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín od zadania objednávky. Zrušenie objednávky nám zašlite na info@obkladydlazby24.sk alebo telefonicky na 0911/948 693.

9. Reklamačný poriadok a spôsoby jeho nahlásenia a vybavenia

Všetky reklamácie nahlasujte e-mailom, telefonicky alebo poštou na adresu uvedenú v sekcii kontakty.
Pred prevzatím a zaplatením zásielky si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahlého poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú pokiaľ sa nedohodneme inak. Záručná doba na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň dodaniu tovaru k spotrebiteľovi.

Postup pri reklamácii:
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací list a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti ihneď prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiadny doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby ihneď nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Ako uplatniť reklamáciu:

a) k reklamovanému tovaru musí byť priložený doklad o kúpe,

b) je nutné čitateľne popísať chybu a spôsob ako sa prejavuje,

c) tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez prípadných znečistení,

d) predávajúci neručí za škody spôsobené na tovare neodbornou manipuláciou, nedbalým zaobchádzaním, prípadne vonkajšími udalosťami.

Reklamácie vybavujeme podľa možnosti okamžite, v najhoršom prípade v zákonnej lehote do 30. dní. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Pri spätnom zasielaní zabalte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Tovar zasielajte formou balíka alebo doručte osobne, neposielajte tovar formou dobierky, tieto zásielky naša spoločnosť nepreberá. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 10. pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30. kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a. nepredložením faktúry a dokladu o zaplatení,

b. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

c. uplynutím záručnej doby tovaru,

d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a. odovzdaním opraveného tovaru,

b. výmenou tovaru,

c. vrátením kúpnej ceny tovaru,

d. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

10. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie.

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu) alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru na základe zákona č. 102/2014. Lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru. Spotrebiteľ je v takomto prípade povinný uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy písomne, v listinnej podobe (alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči e-mailom). Odstúpit od zmluvy mozte prostredníctvom online formulára na web stránke nášho e-shopu /nahadza sa uplne dole obchodnych podmienok/, a my Vam odosleme potvrdenie o jeho prijatí. V prípade pochybností o odoslaní či doručení vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, je na zákazníkovi, aby preukázal jeho odoslanie. Iba v prípade, pokiaľ by dodávateľ neodovzdal spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 12 Z. z. č.108/2000 (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) povinný odovzdať, činí táto doba 1 rok od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu ročnej doby a začína od tej doby trvať doba 14-dňová. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Platbu za tovar zákazníkovi neodosleme dovtedy, kým nám nebude pôvodný tovar doručený späť od zákazníka alebo kým zákazník nepreukáže, že tovar už odoslal (napríklad potvrdením z pošty). Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom. Odstúpenie od zmluvy znamená vrátenie všetkých položiek uvedených v objednávke / násl. faktúre/ a nie jej časti. Napríklad po položení obkladačiek vám ostanú dve balenia – tie sa vrátiť nedajú. Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak zákazník v objednávke uviedol identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), potom takýto zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

11. Ochrana osobných údajov

Ak je spotrebiteľ fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, úplna poštovná adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu spotrebiteľa a prípadnú komunikáciu. Ak je spotrebiteľ právnicka osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Obchodné meno spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu spotrebiteľa vykonanou bankovým prevodom. Internetový obchod info@obkladydlazby24.sk chráni súkromné údaje spotrebiteľa pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme, aby sme skvalitnili svoje služby a neposkytujeme ich tretím stranám bez súhlasu spotrebiteľa. Používaním internetového obchodu súhlasí spotrebiteľ so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch, podľa vyššie uvedených pravidiel.

12. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci (zákazník) zaslaním objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky, ako aj informácie nachádzajúce sa v sekcii Doprava a platba a Kontaktné údaje pre dodávku tovaru vyhlásené predavajúcim a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Vzťahy medzi kupujúcim a predavajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany zaväzné. Predavajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke e-shopu.
Aktuálne obchodné podmienky internetového obchodu www.obkladydlazby24.sk budú zároveň archivované na ich konci vo forme *.pdf.
V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve na web stránke e-shopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy


V Banskej Bystrici, dňa 7. 5. 2015

Formulár na odstúpenie od zmluvy: formular_na_odstupenie_od_zmluvy.docx
Aktuálne obchodné podmienky platne od 07.05.2015: obchodne_podmienky_od_7_5_2015.pdf
Obchodné podmienky platne od 21.05.2013 do 06.05.2015: obchodne_podmienky_do_6_5_2015.pdf
Obchodné podmienky platne do 20.05.2013: obchodne_podmienky_do_20_5_2013.pdf

Hore